Saturday, April 13, 2024

St. Dominic – Day – 7

Must read

മനുഷ്യജീവന് ഒരു വിലയുമില്ലേ ? ഈ നാട് വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതോ?

അട്ടപ്പാടി: ഈ നാട് മൃഗങ്ങൾക്ക് അഴിഞ്ഞാടാനുള്ള സ്ഥലമാക്കി മാറ്റലാണോ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചുമതല. വന്യമൃഗ അക്രമങ്ങൾ ദിനം പ്രതി പെരുകിവരുന്നു. ദിനം പ്രതി മനുഷ്യജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ദിനംപ്രതി കുടുംബങ്ങൾ അനാഥമാക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അധികാരികൾ നോക്കുകുത്തികൾ......

അക്രമകാരികളായ വന്യജീവികളെ വെടിവച്ച് കൊല്ലണം : ജോസ് കെ മാണി.

നാട്ടിലിറങ്ങി മനുഷ്യജീവന് ഭീഷണി ആവുന്ന അക്രമകാരികളായ വന്യജീവികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണമെന്ന് കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് (എം) ചെയര്‍മാന്‍ ജോസ് കെ മാണി. വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനുണ്ടെങ്കില്‍ അത് നടപ്പിലാക്കണം. ജനവാസ മേഖലകളിലിറങ്ങുന്ന...

ഭാരതത്തിലെ വിവാഹ സംസ്കാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതി.

പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരമല്ല ഭാരതത്തിന്റെ വിവാഹ സംസ്കാരം എന്നും അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി. വിവാഹിതരാകാതെ കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന പാശ്ചാത്യ മാതൃക പിന്തുടരാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്‌ന, ജസ്റ്റിസ് അഗസ്റ്റിന്‍ ജോര്‍ജ്ജ് മസിഹ് എന്നിവരുള്‍പ്പെട്ട ബെഞ്ച്...

*MIRACLES ᴡʀᴏᴜɢʜᴛ ʙʏ sᴛ ᴅᴏᴍɪɴɪᴄ ɪɴ ᴛʜᴇ ɴᴀᴍᴇ ᴏғ ᴊᴇsᴜs* Whilst the Crusaders were before Toulouse in the year 1211, some English pilgrims on Their way to St. Iago de Compostello, wishing to avoid entering Toulouse, on account of the interdict under which it lay, took a boat, in order to cross the Garonne. There were more than forty of them, and the boat, being too full, sank. The shrieks of the pilgrims and soldiers brought Dominic out of a neighboring church. He threw himself on the ground, extending his arms crosswise, imploring God on behalf of the drowning pilgrims. His prayer ended, he arose, and turning towards the bank of the river, said in a loud voice, “In the name of Christ I command you to come ashore.Immediately they all appeared above the surface, and seizing the long pikes extended to them by the soldiers, came safe to land………Then when the blessed Dominic and the Cardinals were seated, and the Abbess and her nuns were assembled, a man rushed in, tearing his hair, and uttering loud cries. They asked him what was the cause of his grief, and he replied, ‘Monsignor Stefano’s nephew has just been thrown from his horse, and killed.’ The young man’s name was Napoleon, and his uncle, on hearing his name, fell senseless on Dominic’s breast. The bystanders supported him, and Dominic, arising and sprinkling him with holy water, rant to the spot where lay the young man, horribly shattered and mangled. He ordered him to be removed to a room and left there. Then he told Friar Tancred and the others to make preparations for Mass. The blessed Dominic, the Cardinals, Friars, the Abbess and the nuns proceeded to the spot where the altar was, and the blessed Father celebrated Mass, weeping all the time. At the moment of the elevation of the Sacred Host, the astonished spectators beheld Dominic raised a cubic from the ground. Mass ended, he returned to the body of the dead man, accompanied by the Cardinals, the Abbess, nuns, and bystanders, and approaching the corpse, composed its limbs with his own sainted hands, then prostrated himself on the ground, praying and weeping. Thrice he arranged the limbs of the deceased, and thrice he prostrated himself on the ground. Having arisen for the third time, he made the sign of the cross over the dead man, and standing at his head, with arms outstretched to heaven and his body elevated more than a cubic from the ground, he cried with a loud voice, ‘Napoleon, I Commend thee in the name of the *Lord* , arise!’ Then, in sight of the astonished spectators, the young man arose save and sound, saying to Dominic, ‘Father, give me to eat.’ The blessed Dominic gave him food and drink, and restored him to his uncle the Cardinal,full of joy and bearing no trace of injury.”At Cremona Dominic met St. Francis of Assisi. Whilst conversing together some Franciscans approached, saying, “We have not pure water in our monastery, therefore we beseech that you, who are our fathers and the servants of the Most High, will intercede.For us with the Lord that he may bless our well, the water of which is thick and unfit to Drink.” The two patriarchs looked at one another, each expecting the other to reply; then Dominic said to the Friars, “Draw some water and bring it to us.” They obeyed, and Dominic addressed Francis in these words, “Father, bless this water in the name of the Lord.” Francis replied, “Father, bless it yourself, for you are the greater.” This pious dispute went on for some time, until at last Dominic, yielding to Francis, made the sign of The Cross on the vessel, and commanded that its contents should be poured into the well, The waters of which were thenceforth pure.The name of Jesus is Holy , Mighty and Above all names. It’s a name when invoked brings down heaven’s blessings upon us. “ _Glorious name, gracious name, name of love and of power! Through you sins are forgiven, through you enemies are vanquished, through you the sick are freed from their illness, through you those suffering in trials are made strong and cheerful. You bring honor to those who believe, you teach those who preach, you give strength to the toiler, you sustain the weary”–St. Bernardine of Siena_ “ The sweet Name of Jesus produces in us holy thoughts, fills the soul with noble sentiments, strengthens virtue, begets good works, and nourishes pure affections. All spiritual food leaves the soul dry, if it contain not that penetrating oil, the Name Jesus. When you take your pen, write the Name Jesus: if you write books, let the Name of Jesus be contained in them, else they will possess no charm or attraction for me; you may speak, or you may reply, but if the Name of Jesus sounds not from your lips, you are without unction and without charm. Jesus to me is honey in the mouth, light in the eyes, a flame in our heart. This name is the cure for all diseases of the soul. Are you troubled? Think but of Jesus, speak but the Name of Jesus, the clouds disperse, and peace descends anew from heaven. Have you fallen into sin? So that you fear death? Invoke the Name of Jesus, and you will soon feel life returning. No obduracy of the soul, no weakness, no coldness of heart can resist this holy Name; there is no heart which will not soften and open in tears at this holy name. Are you surrounded by sorrow and danger? Invoke the Name of Jesus, and your fears will vanish.Never yet was human being in urgent need, and on the point of perishing, who invoked this help-giving name, and was not powerfully sustained. It was given us for the cure of all our ills; to soften the impetuosity of anger, to quench the fire of concupiscence, to conquer pride, to mitigate the pain of our wounds, to overcome the thirst of avarice, to quiet sensual passions, and the desires of low pleasures. If we call to our minds the Name of Jesus, it brings before us his most meek and humble heart, and gives us a new knowledge of his most loving and tender compassion. The Name of Jesus is the purest, and holiest, the noblest and most indulgent of names, the name of all blessings and of all virtues; it is the name of the God-Man, of sanctity itself. To think of Jesus is to think of the great, infinite God Who, having given us his life as an example, has also bestowed the necessary understanding, energy and assistance to enable us to follow and imitate Him, in our thoughts, inclinations, words and actions. If the Name of Jesus reaches the depths of our heart, it leaves heavenly virtue there. “– St. Bernard of Clairvaux Blessed saint had a deep devotion to the Holy Name of Jesus and often invoked the power of the name in his ministries as exemplified above. ⚡“ *ᴛʜᴇʀᴇғᴏʀᴇ ɢᴏᴅ ᴀʟsᴏ ʜɪɢʜʟʏ ᴇxᴀʟᴛᴇᴅ ʜɪᴍ ᴀɴᴅ ɢᴀᴠᴇ ʜɪᴍ ᴛʜᴇ ɴᴀᴍᴇ ᴛʜᴀᴛ ɪs ᴀʙᴏᴠᴇ ᴇᴠᴇʀʏ ɴᴀᴍᴇ, sᴏ ᴛʜᴀᴛ ᴀᴛ ᴛʜᴇ ɴᴀᴍᴇ ᴏғ ᴊᴇsᴜs ᴇᴠᴇʀʏ ᴋɴᴇᴇ sʜᴏᴜʟᴅ ʙᴇɴᴅ, ɪɴ ʜᴇᴀᴠᴇɴ ᴀɴᴅ ᴏɴ ᴇᴀʀᴛʜ ᴀɴᴅ ᴜɴᴅᴇʀ ᴛʜᴇ ᴇᴀʀᴛʜ, ᴀɴᴅ ᴇᴠᴇʀʏ ᴛᴏɴɢᴜᴇ sʜᴏᴜʟᴅ ᴄᴏɴғᴇss ᴛʜᴀᴛ ᴊᴇsᴜs ᴄʜʀɪsᴛ ɪs ʟᴏʀᴅ, ᴛᴏ ᴛʜᴇ ɢʟᴏʀʏ ᴏғ ɢᴏᴅ ᴛʜᴇ ғᴀᴛʜᴇʀ.” ᴘʜɪʟɪᴘᴘɪᴀɴs 2:9‭-‬11‬* ✝️⚡Let us too imitate the saint and do all things in the name of Jesus. We do anything in his name, the action is holy and of great merit before God. 🔥“ *ᴀɴᴅ ᴡʜᴀᴛᴇᴠᴇʀ ʏᴏᴜ ᴅᴏ, ɪɴ ᴡᴏʀᴅ ᴏʀ ᴅᴇᴇᴅ, ᴅᴏ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ɪɴ ᴛʜᴇ ɴᴀᴍᴇ ᴏғ ᴛʜᴇ ʟᴏʀᴅ ᴊᴇsᴜs, ɢɪᴠɪɴɢ ᴛʜᴀɴᴋs ᴛᴏ ɢᴏᴅ ᴛʜᴇ ғᴀᴛʜᴇʀ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ʜɪᴍ.” ᴄᴏʟᴏssɪᴀɴs 3:17* 🔥❄️“ *ɪ ᴀssᴜʀᴇ ʏᴏᴜ ᴛʜᴀᴛ ᴀɴʏᴏɴᴇ ᴡʜᴏ ɢɪᴠᴇs ʏᴏᴜ ᴀ ᴅʀɪɴᴋ ᴏғ ᴡᴀᴛᴇʀ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ʏᴏᴜ ʙᴇʟᴏɴɢ ᴛᴏ ᴍᴇ ᴡɪʟʟ ᴄᴇʀᴛᴀɪɴʟʏ ʀᴇᴄᴇɪᴠᴇ ʜɪs ʀᴇᴡᴀʀᴅ.”ᴍᴀʀᴋ 9:41* ❄️In this generation which shows a trend to trivialise the sacred, especially the name of Jesus, let us adore and worship his Holy Name in reparation for all the offences committed against It.❄️⚡❄️ *❀Prayer❀* ❄️⚡❄️. O 𝒎𝒚 J𝒆𝒔𝒖𝒔, 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒂𝒗𝒊𝒐𝒓 𝒘𝒉𝒐 𝒉𝒂𝒔 𝒈𝒊𝒗𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒃𝒍𝒐𝒐𝒅 𝒂𝒏𝒅 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒎𝒆, 𝐼 𝒑𝒓𝒂𝒚 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒐 𝒘𝒓𝒊𝒕𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒏𝒂𝒎𝒆 𝒐𝒏 𝒎𝒚 𝒑𝒐𝒐𝒓 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕; 𝒔𝒐 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒉𝒂𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒕 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒊𝒏𝒕𝒆𝒅 𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒃𝒚 𝒍𝒐𝒗𝒆, 𝐼 𝒎𝒂𝒚 𝒂𝒍𝒔𝒐 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒊𝒕 𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒐𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒑𝒔, 𝒃𝒚 𝒊𝒏𝒗𝒐𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒕 𝒊𝒏 𝒂𝒍𝒍 𝒎𝒚 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔. 𝐼𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒆𝒗𝒊𝒍 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒕𝒔 𝒎𝒆, 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒏𝒂𝒎𝒆 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒈𝒊𝒗𝒆 𝒎𝒆 𝒔𝒕𝒓𝒆𝒏𝒈𝒕𝒉 𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕 𝒉𝒊𝒎; 𝒊𝒇 𝐼 𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒆, 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒏𝒂𝒎𝒆 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒕𝒆 𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝒉𝒐𝒑𝒆; 𝒊𝒇 𝐼 𝒂𝒎 𝒊𝒏 𝒂𝒇𝒇𝒍𝒊𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏, 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒏𝒂𝒎𝒆 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒇𝒐𝒓𝒕 𝒎𝒆, 𝒃𝒚 𝒓𝒆𝒎𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝒂𝒍𝒍 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒔𝒕 𝒆𝒏𝒅𝒖𝒓𝒆𝒅 𝒇𝒐𝒓 𝒎𝒆. 𝐼𝒇 𝐼 𝒇𝒊𝒏𝒅 𝒎𝒚𝒔𝒆𝒍𝒇 𝒄𝒐𝒍𝒅 𝒊𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒐𝒗𝒆, 𝒕𝒉𝒚 𝒏𝒂𝒎𝒆 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒎𝒆 𝒎𝒆 𝒃𝒚 𝒓𝒆𝒎𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒂𝒔 𝒔𝒉𝒐𝒘𝒏 𝒎𝒆. 𝐼 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒆𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐 𝒎𝒂𝒏𝒚 𝒔𝒊𝒏𝒔, 𝒃𝒆𝒄𝒂𝒖𝒔𝒆 𝐼 𝒅𝒊𝒅 𝒏𝒐𝒕 𝒄𝒂𝒍𝒍 𝒐𝒏 𝒚𝒐𝒖; 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒆𝒏𝒄𝒆𝒇𝒐𝒓𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒏𝒂𝒎𝒆 𝒔𝒉𝒂𝒍𝒍 𝒃𝒆 𝒎𝒚 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒏𝒔𝒆, 𝒎𝒚 𝒓𝒆𝒇𝒖𝒈𝒆, 𝒎𝒚 𝒉𝒐𝒑𝒆, 𝒎𝒚 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏, 𝒎𝒚 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒍𝒐𝒗𝒆. 𝒕𝒉𝒖𝒔 𝒅𝒐 𝐼 𝒉𝒐𝒑𝒆 𝒕𝒐 𝒍𝒊𝒗𝒆, 𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒐 𝒅𝒐 𝐼 𝒉𝒐𝒑𝒆 𝒕𝒐 𝒅𝒊𝒆, 𝒉𝒂𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒏𝒂𝒎𝒆 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒐𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒑𝒔.𝐴𝒎𝒆𝒏.( _By. St. Alphonsus Ligouri)_ St. Dominic, Pray for us.💕💞💕💞💕💞💕💞💕💞 P𝚛𝚊𝚢 𝚒𝚗 𝚑𝚘𝚗𝚘𝚛 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚊𝚒𝚗𝚝:- 1 O𝚞𝚛 F𝚊𝚝𝚑𝚎𝚛. 1 H𝚊𝚒𝚕 M𝚊𝚛𝚢. 1 G𝚕𝚘𝚛𝚢 𝚋𝚎.

💕
💞
💕
💞
💕
💞
💕
💞

PDM – Ruha Mount Attappadi

More articles

Latest article

മനുഷ്യജീവന് ഒരു വിലയുമില്ലേ ? ഈ നാട് വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതോ?

അട്ടപ്പാടി: ഈ നാട് മൃഗങ്ങൾക്ക് അഴിഞ്ഞാടാനുള്ള സ്ഥലമാക്കി മാറ്റലാണോ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചുമതല. വന്യമൃഗ അക്രമങ്ങൾ ദിനം പ്രതി പെരുകിവരുന്നു. ദിനം പ്രതി മനുഷ്യജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ദിനംപ്രതി കുടുംബങ്ങൾ അനാഥമാക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അധികാരികൾ നോക്കുകുത്തികൾ......

അക്രമകാരികളായ വന്യജീവികളെ വെടിവച്ച് കൊല്ലണം : ജോസ് കെ മാണി.

നാട്ടിലിറങ്ങി മനുഷ്യജീവന് ഭീഷണി ആവുന്ന അക്രമകാരികളായ വന്യജീവികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണമെന്ന് കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് (എം) ചെയര്‍മാന്‍ ജോസ് കെ മാണി. വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനുണ്ടെങ്കില്‍ അത് നടപ്പിലാക്കണം. ജനവാസ മേഖലകളിലിറങ്ങുന്ന...

ഭാരതത്തിലെ വിവാഹ സംസ്കാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതി.

പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരമല്ല ഭാരതത്തിന്റെ വിവാഹ സംസ്കാരം എന്നും അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി. വിവാഹിതരാകാതെ കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന പാശ്ചാത്യ മാതൃക പിന്തുടരാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്‌ന, ജസ്റ്റിസ് അഗസ്റ്റിന്‍ ജോര്‍ജ്ജ് മസിഹ് എന്നിവരുള്‍പ്പെട്ട ബെഞ്ച്...

പൂങ്കാവ് അഭിഷേകാഗ്നി കൺവെൻഷൻ ആരംഭിച്ചു.

പൂങ്കാവ്: പൂങ്കാവ് അഭിഷേകാഗ്നി കൺവെൻഷൻ ഇന്നലെ (2024 ഫെബ്രുവരി 04) ആരംഭിച്ചു. 05:30 ന് ജപമാലയോടെ കൺവെൻഷൻ ആരംഭിച്ചു. തുടർന്ന് വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പണവും വചന ശുശ്രൂഷയും നടത്തപ്പെട്ടു. ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സേവ്യർ ഖാൻ...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ruhanews/public_html/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ruhanews/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111